Bezmaksas sabiedriskais transports

Šajā rakstā ir pieejama vispārīga, plaša un visaptveroša informācija par sekojošu tēmu:
Bezmaksas sabiedriskais transports.

Bezmaksas sabiedriskais transports
Bezmaksas sabiedriskais transports

Bezmaksas sabiedriskais transports Rīgā

Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-208-sn, kuri pieņemti Rīgā, 2023. gada 28. jūnijā (prot. Nr. 92, 29. §) “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” un kuri ir izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta trešo daļu, Rīgas pašvaldības noteiktās braukšanas maksas 100% atvieglojumu saņēmēju kategorijas ir sekojošas:

3. Braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir tiesīgas saņemt šādas pasažieru kategorijas:

3.1. Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā reģistrēto vispārējās izglītības iestāžu 1.–4. klases izglītojamie un pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas reģistrēto vispārējās izglītības iestāžu 1.–4. klases izglītojamie – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

3.2. pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā reģistrētais ģimenes vecāks, kurš aprūpē sešus vai vairāk bērnus, – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

3.3. pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie vai papildu adresi norādījušie bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

3.4. personas, kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa, pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušās personas ar III invaliditātes grupu, personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un persona, kas pavada personu, kurai noteikta I invaliditātes grupa, vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

[Kā noteikts Rīgas satiksmes (RS) mājas lapā:

Informācija personām ar I un II invaliditātes grupu, personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam un personām, kas pavada personu, kurai noteikta I invaliditātes grupa, vai personu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam*.

Personām ar I un II invaliditātes grupu un personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam jāreģistrē katrs brauciens, izmantojot personalizēto e-talonu (to iespējams bez maksas izgatavot “Rīgas satiksmes” klientu apkalpošanas centros, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un invaliditātes apliecību.
Ja personai ar I un II invaliditātes grupu vai personai ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam nav personalizēta e-talona, nepieciešamas pie vadītāja saņemt braukšanas apliecinājumu.
Izmaiņas Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanas kārtībā saistītas ar nepieciešamību nodrošināt precīzu pasažieru uzskaiti**.

Informācija personām ar III invaliditātes grupu.

Personas ar III invaliditātes grupu braukšanas maksas atvieglojumu var izmantot, reģistrējot personalizēto e-talonu, kuram piesaistīts atvieglojums.

*Ministru kabineta 22.06.2021. noteikumi Nr. 414 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”
**Ministru kabineta 28.07.2015. noteikumi Nr. 435 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu.”]

3.5. pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušās politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

3.6. Rīgas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās pastāvīgi dzīvojošās personas, kas saņem pašvaldības apmaksātus sociālās aprūpes pakalpojumus, – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

3.7. pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušās personas, kas vecākas par 75 gadiem, – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

3.8. pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie vecuma pensionāri un pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie nestrādājošie izdienas pensionāri – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

3.9. pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidācijas dalībnieki – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

3.10. pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrēto vispārējās izglītības iestāžu 5.–12. klases klātienē izglītojamie un pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas reģistrēto vispārējās izglītības iestāžu 5.–12. klases klātienē izglītojamie – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

3.11. pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrēto profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmās profesionālās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie un pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas reģistrēto profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās profesionālās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

3.17. pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie vispārējās izglītības iestādēs neklātienē izglītojamie vecumā līdz 19 gadiem – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

3.20. pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušās personas, kuras saņem Latvijas Republikas valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vecuma gadījumā, – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

3.21. Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem reģistrētiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ir izceļojuši no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šī bruņotā konflikta norises laikā, – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas.

6. Saistošo noteikumu 3.4. apakšpunktā noteiktajām personām, izņemot personām ar III invaliditātes grupu, nelietojot personalizēto viedkarti, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 100 % apmērā no vienreizējās biļetes cenas, uzrādot transportlīdzekļa vadītājam invaliditāti apliecinošu dokumentu un saņemot brauciena apliecinājumu.

Tātad visas iepriekš minētās personas var braukt bez maskas jeb par velti Rīgas sabiedriskajā transportā.

Tāpat jāatzīmē sekojošais: Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 89 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” noteiktas tās rīdzinieku grupas, kuras sabiedrisko transportu izmanto par velti vai ar atvieglojumiem. Tostarp šajos noteikumos ierakstīts, ka visiem valsts iedzīvotājiem Rīgas sabiedriskais transports par brīvu ir 31. decembrī un 1. janvārī, 4. maijā, 23. un 24. jūnijā, divas dienas pilsētas svētku laikā, kas parasti norit augustā un par kurām iepriekš tiek atsevišķi paziņots, kā arī 18. novembrī. Relatīvi nesen minētajos saistošajos noteikumos tika iekļauts 4. maijs, un šogad pirmo reizi visi iedzīvotāji Rīgas sabiedrisko transporta šajā dienā varēja izmantot par brīvu. Patlaban Rīgas dome neplāno ieviest vēl kādu dienu, kad visi iedzīvotāji sabiedrisko transportu varētu izmantot par brīvu.

Bezmaksas sabiedriskais autotransports reģionos

Labklājības ministrija informācijā “Sabiedriskā transporta atvieglojumu izmantošana no 2023. gada” atgādina, kurām pasažieru grupām ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus (starppilsētu un vietējās nozīmes) sabiedriskajā transportā, kā tas noteikts Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumos Nr. 414 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”.

Tās ir sekojošas:

  • bērni, kas saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav uzsākuši pamatizglītības apguvi (pirmsskolas vecuma bērni);
  • personas ar I vai II invaliditātes grupu, personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un persona, kas pavada personu ar I invaliditātes grupu vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti;
  • bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  • politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;
  • ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās pamatizglītības iestādes (1.–9. klase) izglītojamie;
  • ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.–12. klase) izglītojamie;
  • personas no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, kuras izmanto valstī īstenotās Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas ietvaros piešķirto apliecību.

Kādos vēl gadījumos iedzīvotājiem ir pieejams bezmaksas transports?

Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros

Lai popularizētu sabiedriskā transporta lietošanu, vienlaikus samazinot satiksmes intensitāti, kā arī vides un gaisa piesārņojumu pilsētā, Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros jeb Starptautiskajā dienā bez auto, ikvienam ir iespēja izmantot Rīgas pašvaldības sabiedrisko transportu bez maksas.

Daudzviet Eiropā septembra mēnesī ar saukli “Taupi enerģiju” norisinās tradicionālā Eiropas mobilitātes nedēļa, aicinot iedzīvotājus pēc iespējas mazāk izmantot privātos transportlīdzekļus, tādā veidā popularizējot videi draudzīgu transportlīdzekļu lietošanu un samazinot emisiju un piesārņojuma apjomu pilsētās.

Lai nodrošinātu bezmaksas pasažieru pārvadāšanu šajā dienā, uzņēmums pašvaldībai prasīja 128 000 eiro kompensāciju par neieņemtiem ieņēmumiem no nepārdotajām biļetēm. Tātad tāda ir summa, kādu RS ieņem no pārdotajām biļetēm vienā dienā.

18. novembrī sabiedriskais transports Rīgā bez maksas

Valsts svētku dienā, 18. novembrī, visi pasažieri var braukt par velti un biļetes, tostarp koda biļetes, “Rīgas satiksmes” autobusos, trolejbusos un tramvajos nav jāreģistrē. Valsts svētkos, svinot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, Rīgas pilsētas sabiedriskais transports būs bez maksas. Tāpat arī Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietas, kuras apkalpo “Rīgas satiksme” (RS),šajā datumā varēs izmantot bez maksas.

1. septembrī Rīgā sabiedriskais transports par brīvu

Pirmajā skolas dienā jeb Zinību dienā – 1. septembrī uzņēmuma “Rīgas satiksme” (RS) autobusos, trolejbusos un tramvajos iedzīvotājiem ir iespējams braukt bez maksas. Šajā dienā pasažieriem savs e-talons vai koda biļete transportlīdzekļos nav jāreģistrē.

4. maijā Rīgas sabiedriskais transports bez maksas

Valsts svētkos – 4. maijā – “Rīgas satiksmes” sabiedriskais transports būs bez maksas un pasažieriem e-talonā vai koda biļetes lietotnē iegādātās biļetes nav jāreģistrē. Svētku dienā arī par automašīnas novietošanu “Rīgas satiksmes” apsaimniekotajās stāvvietās ielu malās nebūs jāmaksā, informēja pašvaldības uzņēmums. Kā arī autostāvvietas, kuras apkalpo “Rīgas satiksme”, ceturtdien, 4. maijā, varēs izmantot bez maksas.

Ziemassvētkos un Jaungadā sabiedriskais transports par velti

Ziemassvētkos, no 24. līdz 26. decembrim, kā arī Jaungada svinībās (31.12. un 01.01.) sabiedriskais transports ir bez maksas un kursē pēc brīvdienu grafika. Ziemassvētkos, no 24. līdz 26. decembrim, autobusi, trolejbusi un tramvaji kursēs pēc brīvdienu kustības grafika. Plašāku informāciju par “Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai RS sociālajos tīklos “twitter”, “facebook”.

Puteņa biļetes – bezmaksas transports Rīgā ziemas apstākļos

“Puteņa biļetes” ievieš dienās, kad gaidāma spēcīga snigšana, lai mudinātu satiksmē pēc iespējas mazāk izmantot privāto transportu. Rīgā netiek ieviestas tā sauktās “puteņa biļetes”, kad prognozes neliecina, ka gaidāms būtisks sniega segas pieaugums, pauž Rīgas dome. Pašvaldībā lēmums par “puteņa biļešu” ieviešanu tiek pieņemts, analizējot vairākus satiksmi ietekmējošus faktorus. Viens no svarīgākajiem ir laika prognoze. “Puteņa biļetes” ļauj autovadītājiem, uzrādot automašīnas tehnisko apliecību, braukt Rīgas sabiedriskajā transportā bez maksas.

23. un 24. jūnijā sabiedrisko transportu Rīgā var izmantot bez maksas

“Rīgas satiksme” informē, ka 23. (Līgo svētkos) un 24. jūnijā (Jāņos) Rīgas sabiedriskais transports ir bez maksas. Tāpat nokļūšanai uz un no dažādās pilsētas apkaimēs organizētajām pasākuma vietām tiks organizēti sabiedriskā transporta papildu reisi. Vasaras saulgriežu svētku laikā būs izmaiņas arī autostāvvietu un klientu centru darbībā. Biļetes: 23. un 24. jūnijā “Rīgas satiksmes” autobusos, trolejbusos un tramvajos iespējams braukt bez maksas, līdz ar to pasažieriem savs e-talons vai koda biļete transportlīdzekļos nav jāreģistrē. Sabiedriskais transports: Sabiedriskais transports svētku dienās kursē pēc brīvdienu grafika. Savukārt, lai nodrošinātu apmeklētāju nokļūšanu uz un no dažādās pilsētas apkaimēs organizētajām pasākuma vietām, 23. jūnijā no aptuveni plkst. 19.00, kā arī naktī uz 24. jūniju līdz aptuveni plkst. 5.30 parasti tiek organizēti papildu reisi dažādos autobusu, trolejbusu un tramvaju maršrutos. Autostāvvietas: Svētku dienās, 23. un 24. jūnijā Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietas, kuras apkalpo „Rīgas satiksme”, varēs izmantot nemaksājot jeb par velti.

Cik miljonus gadā izmaksātu bezmaksas sabiedriskais transports?

“Rīgas satiksme” patlaban 46% pasažieru pārvadā bez maksas. Kā ziņo db.lv, bezmaksas sabiedriskais transports Rīgā izmaksātu aptuveni 50 miljonus eiro gadā. Taču jāņem vērā, ka ik gadu degvielas un sab. transporta izmaksas ļoti strauji kāpj. 2024. gada aprēķins noteikti ir daudz augstāks.

Iepriekš tika ziņots, ka līdz ar 2013. gada iestāšanos Tallina (ar iedzīvotāju skaitu: 426 000) kļuvusi par pirmo galvaspilsētu pasaulē, kas saviem deklarētajiem iedzīvotājiem sabiedrisko transportu ļauj izmantot bez maksas. Kaut arī Tallinas eksperiments, kas ilgst jau ilgāk nekā 10 gadus paliek arvien dārgāks, Tallinas mērs (Mihhail Kõlvart) sola, šo praksi nemainīgi turpināt. 2020. gada dati saka, ka Igaunijas galvaspilsēta bezmaksas transportam tērē aptuveni 70 miljonus eiro.

Tai pašā laikā Beļģijas pilsēta Haselta, pēc kuras parauga Igaunijas galvaspilsēta Tallina ieviesa bezmaksas sabiedrisko transportu, šo praksi ir atmetusi, atsaucoties uz laikrakstu Eesti Päevaleht, ziņo nacionālā raidsabiedrība ERR. Haseltā, kur mājo 75 tūkstoši iedzīvotāju, bezmaksas sabiedriskais transports bijis pēdējos 16 gadus, bet nu pilsēta nolēmusi no tā atteikties. Tiesa, transporta tīkla klientu skaits šajos gados ir audzis 12 reizes, kas ir viens no Tallinas eksperimenta mērķiem – celt sava sabiedriskā transporta popularitāti. Tomēr augušas šo gadu laikā ir arī Haseltas transporta izmaksas – par sešām reizēm, un tas pilsētai licis mainīt līdzšinējo politiku.

Savukārt Lietuvā bezmaksas sabiedriskais transports līdzīgi kā Latvijā ir pieejams atsevišķās svētku dienās. Viļņā pasažieri trolejbusos un autobusos var braukt bez maksas 16. februārī. 1918.gada 16.februārī Lietuvas nacionālās atmodas tēva Jona Basanaviča vadītā Lietuvas Padome Viļņā parakstīja dokumentu, kurā pasludināja, ka Lietuva atjauno neatkarīgu, uz demokrātiskiem pamatiem balstītu valsti ar galvaspilsētu Viļņā. Dome apsver šī atvieglojuma piemērošanu arī Lietuvas neatkarības atjaunošanas dienā 11. martā un 6. jūlijā (Mindauga kronēšanas dienas datums).

Kādos gadījumos transports par brīvu netiek nodrošināts?

Kā ziņoja masu mediji, 2020. gadā Rīgas svētku laikā, Rīgas sabiedriskais transports nebūs bez maksas, bet kursēs pēc brīvdienu grafika, informēja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa. Šāds lēmums pieņemts, lai neveicinātu papildu drūzmēšanos un vairotu distancēšanās iespējas sabiedriskajā transportā. Minētā iemesla dēļ (jeb Covid infekcijas ierobežojumu dēļ) arī tika nolemts, ka bezmaksas sabiedriskais transports netiks nodrošināts tā paša gada 18.novembrī, 31.decembrī un 2021.gada 1.janvārī. Šajās dienās darbosies braukšanas maksas atvieglojumi, kas noteikti braucieniem brīvdienās, tajā skaitā pasažieri varēs izmantot mēneša biļetes, kas iegādātas visām mēneša dienām.

Bezmaksas reģionālais sociālais transports bērnam ar invaliditāti

Normatīvie akti, kas regulē bērnu ar invaliditāti sabiedriskā transporta atvieglojumus:
– Invaliditātes likums;
– Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums;
– Ministru kabineta noteikumi “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”;
– Ministru kabineta noteikumi “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas noteikumi”.

Dokumenti, kas apliecina personas sociālo statusu bezmaksas braucieniem

Dokumenti, kas apliecina personas sociālo statusu, ir sekojoši:
– apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai;
– invaliditātes apliecība;
– politiski represētas personas apliecība;
– nacionālās pretošanās kustību dalībnieka apliecība;
– “3+ Ģimenes karte” vai “Goda ģimene” karte.

Šie dokumenti ir izmantojami/uzrādāmi kopā ar personu apliecinošu dokumentu:
– pase vai eID karte;
– skolēna vai studenta apliecība.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Jaunākie raksti